ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Đây là điều khoản sử dụng dành cho ứng dụng Chích Chòe do công ty TNHH Digital Power Media (Việt Nam) (DPM) phát triển và sở hữu (“Công ty”, “chúng tôi”, hoặc “của chúng tôi”). Theo những điều khoản sử dụng này, cùng với Chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ tạo một thỏa thuận mang tính pháp lý ("Thỏa thuận", “Điều khoản dịch vụ” hoặc “Điều khoản sử dụng”) giữa bạn ("bạn" hoặc "của bạn"), và công ty DPM nhằm để quản lý việc bạn sử dụng tất cả nội dung chúng tôi cung cấp thông qua các ứng dụng, ("Nội dung" hoặc “Ứng dụng”). Bằng việc sử dụng hoặc truy cập Ứng dụng, đăng ký xem Nội dung của chúng tôi hoặc mua hàng trong ứng dụng (gọi chung là "(Sử dụng) Chích Chòe ", " hoặc "(Đang sử dụng) Chích Chòe"), thể hiện rằng bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản cũng như quy định của Điều khoản sử dụng dịch vụ này.

Ngoài ra, khi sử dụng Ứng dụng, bạn phải tuân theo bất kỳ nguyên tắc hoặc quy tắc của ứng dụng đã được quy định, điều này có thể được quy định và sửa đổi theo thời gian. Tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc này có thể được kết hợp bằng cách tham khảo Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này hoặc toàn bộ Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi, thì bạn không thể tiếp tục sử dụng ứng dụng Chích Chòe.

Khi tham gia thỏa thuận này, bạn đặc biệt đồng ý (I) rằng trọng tài là phương thức giải quyết tranh chấp cho tất cả các tranh chấp của bạn với công ty DPM; và (II) từ bỏ tất cả các quyền theo đuổi hoặc tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại công ty DPM, các chi nhánh và các bên liên quan liên quan đến ứng dụng và / hoặc trang web.

BẢO MẬT

Vui lòng xem lại Chính sách bảo mật để hiểu các quy định của chúng tôi, điều này cũng có thể chi phối việc bạn sử dụng ứng dụng Chích Chòe. Chính sách bảo mật giải thích phương thức bảo mật của chúng tôi đối với Nội dung. Sử dụng Nội dung của chúng tôi, điều đó đồng nghĩa bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TỤÊ

Tất cả nội dung bao gồm trong hoặc có sẵn trong ứng dụng (ví dụ: bài hát, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, video và tải xuống kỹ thuật số, nhãn hiệu, kí hiệu dịch vụ, logo, biểu tượng nút, v.v…) là tài sản và/hoặc được cấp phép cho công ty DPM, tất cả đều có bản quyền và các quyền khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ quốc tế.

GIẤY PHÉP VÀ TRUY CẬP

Là người dùng Ứng dụng, bạn được cấp quyền không độc quyền, có thể hủy bỏ và truy cập cũng như sử dụng Ứng dụng với giấy phép có giới hạn (và nó được liên kết với kho Nội dung). Chúng tôi có thể chấm dứt việc cấp phép này bất cứ lúc nào với bất kỳ lý do gì. Bạn có thể sử dụng Ứng dụng và/hoặc Nội dung cho mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Không được sao chép và tái sản xuất bất kỳ phần nào của Ứng dụng và/hoặc Kho Nội dung dưới bất kỳ hình thức nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin, điện tử hoặc cơ khí nào. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, bắt chước, thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, tháo rời, đảo ngược hệ thống hoặc chuyển đổi Ứng dụng, Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc trích xuất dữ liệu nào để truy cập, truy vấn hoặc thu thập thông tin từ ứng dụng hoặc nội dung trừ khi được chúng tôi tuyệt đối cho phép. Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động chính đáng của Ứng dụng và/hoặc Nội dung. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào như áp đặt không hợp lý hoặc không tương xứng lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi. Là người dùng ứng dụng, quyền của bạn được cung cấp để truy cập ứng dụng để có được thông tin về ứng dụng và/hoặc nội dung đã được liên kết và để đăng ký gói theo dõi sử dụng dịch vụ. Khách vãng lai không được phép truy cập bất kỳ Sản phẩm & Dịch vụ hoặc Nội dung và/hoặc dữ liệu có sẵn cho các thành viên.

DỊCH VỤ CƠ BẢN (MIỄN PHÍ)

Một số lượng hạn chế các bài hát và nội dung khác sẽ được cung cấp cho người dùng ứng dụng miễn phí, và để mở khóa tất cả nội dung, người dùng sẽ nhận được yêu cầu mua trong ứng dụng.

DỊCH VỤ MUA TRONG ỨNG DỤNG VÀ HÓA ĐƠN

Khi đồng ý chọn dịch vụ mua trong ứng dụng, bạn đồng ý thanh toán số tiền theo yêu cầu và cũng được yêu cầu đồng ý với các điều khoản cùng điều kiện của phương thức thanh toán riêng biệt được chọn thông qua Apple App Store hoặc Google Play Store. Khi bạn tải Ứng dụng sẽ thông qua các bên thứ ba nên phải tuân theo các điều khoản sử dụng tương ứng. Công ty DPM có thể thay đổi giá của bất kỳ hoặc tất cả các gói có sẵn trong ứng dụng, theo quyết định riêng của mình. Nếu bạn không đồng ý với giá thay đổi, bạn có thể không thực hiện giao dịch mua trong ứng dụng. Việc sử dụng Ứng dụng có thể phải chịu phí tin nhắn tiêu chuẩn, dữ liệu và các khoản phí khác của nhà mạng di động. Nhà cung cấp dịch vụ của bạn cũng có thể cấm hoặc hạn chế ứng dụng, và ứng dụng có thể không tương thích với nhà cung cấp dịch vụ hoặc thiết bị di động của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn để biết thêm thông tin.

TRANH CHẤP

GIẤY PHÉP ỨNG DỤNG

Khi bạn sử dụng ứng dụng Chích Chòe, bạn có thể cấp một số quyền nhất định cho chúng tôi trên thiết bị của bạn. Hầu hết các thiết bị di động đều cung cấp cho bạn thông tin về các quyền này.

TRÁCH NHIỆM CỦA BẠN ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÀ CHI PHÍ LIÊN QUAN

Bạn chịu trách nhiệm nhận, duy trì và thanh toán tất cả các chi phí liên quan đến việc nhận và bảo trì tất cả điện thoại, phần cứng máy tính, dịch vụ truy cập internet và các thiết bị hoặc dịch vụ khác cần thiết để truy cập và sử dụng Ứng dụng Chích Chòe. Bạn phải cung cấp tất cả các thiết bị và phần mềm cần thiết để kết nối với ứng dụng và chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những điều đã nói ở trên không làm phiền hoặc can thiệp vào hệ thống vận hành của ứng dụng. Nếu bất kỳ nâng cấp nào trong ứng dụng yêu cầu thay đổi thiết bị hoặc phần mềm của bạn, bạn phải thực hiện các thay đổi này bằng chi phí của mình. Trừ khi được công ty DPM tuyên bố rõ ràng bằng văn bản, mọi tính năng mới hoặc bổ sung của Ứng dụng, bao gồm cả việc phát hành nội dung mới, sẽ phải tuân theo các Điều khoản sử dụng này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc tổn hại nào gây ra cho thiết bị hoặc phần cứng của bạn đối với bất kỳ việc sử dụng nào trong ứng dụng Chích Chòe, hoặc bị cáo buộc trong quá trình sử dụng ứng dụng Chích Chòe.

TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH

Bằng việc đồng ý sử dụng Ứng dụng, bạn đồng thời đồng ý rằng bạn sẽ hoàn tự chịu rủi ro. Ứng dụng và nội dung liên quan được cung cấp "nguyên trạng" và "có sẵn" không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào của công ty DPM hoặc các chi nhánh của nó. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, công ty DPM và các chi nhánh có quyền từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hoặc ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn những đảm bảo mang ngụ ý của thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể hay bất kỳ hình thức bảo hành nào. Không có bảo đảm rằng Ứng dụng Chích Chòe sẽ đáp ứng các yêu cầu của bạn hoặc quyền truy cập của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.

Công ty DPM và các chi nhánh cũng không bảo hành, bảo lãnh hoặc đưa ra bất kỳ đại diện nào liên quan đến việc sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng ứng dụng Chích Chòe liên quan đến hiệu suất, độ chính xác, độ tin cậy, khả năng bảo mật, tính thời sự hoặc một thể loại khác. Công ty DPM sử dụng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng thông tin về bất kỳ nội dung nào trên ứng dụng Chích Chòe đều chính xác. Tuy nhiên, công ty DPM không thể đảm bảo độ chính xác của thông tin đó và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc khiếm khuyết nào khác. Vì một số quy định pháp lý không cho phép từ chối một số bảo đảm nhất định, việc từ chối trên có thể không áp dụng đầy đủ cho bạn. Trong một số trường hợp cụ thể, bất kỳ sự từ chối nào được nêu trong tài liệu này cũng có thể bị cấm theo luật hiện hành, sau đó, thay vì bị cấm theo các quy định trong trường hợp cụ thể, công ty DPM và/hoặc các chi nhánh sẽ được hưởng toàn quyền từ chối có sẵn theo luật hoặc tương đương theo luật áp dụng trong trường hợp cụ thể đó.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Bạn thừa nhận rằng bạn hoặc bất kỳ ai khác sử dụng Ứng dụng Chích Chòe sẽ có rủi ro về tài sản và thương tích cá nhân, cho dù thương tích đó có thể thấy trước hay không, bao gồm các cơn co giật, các vấn đề về thị lực hoặc các triệu chứng khác liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng Chích Chòe. Bạn thừa nhận rằng những người sử dụng ứng dụng của chúng tôi phù hợp để sử dụng và đang sử dụng giống với quyết định và ý thức phán đoán của riêng bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cho dù trong hợp đồng (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm pháp lý, bồi thường hoặc bằng cách khác, cho mọi thiệt hại do hậu quả, ngẫu nhiên, gián tiếp, đặc biệt hoặc bồi thường các phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Ứng dụng Chích Chòe theo bất kỳ cách nào, có thể thấy trước hoặc theo một cách khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc bạn hoặc người đó không thể truy cập Ứng dụng Chích Chòe, chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ loại vi-rút hoặc mã độc nào trên thiết bị của bạn bị cáo buộc do sử dụng ứng dụng Chích Chòe; ngay cả khi công ty DPM và/hoặc các chi nhánh của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

Tất cả các trách nhiệm của công ty DPM, các chi nhánh và/hoặc nhà cung cấp bên thứ ba hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, từ mọi nguyên nhân của hành động và theo tất cả các nguyên tắc về trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn và sẽ không vượt quá các khoản phí bạn đã trả cho công ty DPM (và/hoặc các chi nhánh) theo Thỏa thuận này trong mười hai (12) tháng trước khi xảy ra sự cố làm phát sinh trách nhiệm đó. Vì một số quy định pháp lý hạn chế một số trách nhiệm nhất định, một số phần của giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn. Trong một trường hợp cụ thể, mọi giới hạn về thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý được nêu ở đây có thể bị cấm theo luật hiện hành, thay vì bị cấm theo các quy định trong trường hợp cụ thể, công ty DPM và/hoặc các chi nhánh sẽ được hưởng toàn quyền từ chối có sẵn theo luật hoặc tương đương theo luật áp dụng trong trường hợp cụ thể đó.

BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, bồi thường, không gây thiệt hại cho công ty DPM và các cán bộ, giám đốc, cổ đông, nhân viên, nhà thầu độc lập, đại lý, đại diện, đối tác, nhà cấp phép, nhà cung cấp và chi nhánh (gọi chung là "Đại lý") và những bên khác của ứng dụng Chích Chòe, chống lại mọi khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm, quyết toán và chi phí, bao gồm nhưng không giới hạn phí của luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

SỬA ĐỔI

Công ty DPM có quyền, bất cứ lúc nào hoặc thỉnh thoảng, sửa đổi, bổ sung các điều khoản trong Quy định sử dụng này. Chúng tôi sẽ đăng hoặc hiển thị các thông báo về thay đổi quan trọng trên trang web và những thay đổi đó sẽ có hiệu lực sau mười lăm (15) ngày kể từ ngày đăng. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Điều khoản sử dụng, bằng cách kiểm tra ngày "Cập nhật lần cuối" ở cuối tài liệu này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng dụng sau khi các thay đổi có hiệu lực thể hiện sự đồng ý của bạn đối với các ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng được sửa đổi như vậy. Nếu bạn không đồng ý với các thay đổi trong Điều khoản sử dụng, bạn nên ngừng sử dụng Ứng dụng.